Δεκ 29
Describing of a person of unfathomably great laziness. Looks for every opportunity to get out of work. Even trivial chores are too much of a finger lift for them. So called because they will get into their car, turn the key, adjust the mirrors, put on their seatbelt, and drive to the mailbox that is at the end of their driveway.
My neighbor is so lazy he drives to the mailbox. It is .07 miles away.
από Wm. Wallace The Freedom Fighter 24 Δεκέμβριος 2007
Δεκ 28
The unofficial replacement for "in or out" when asking a friend if they are up for doing something or if they are not up for doing that something. Game represents those who are spontaneous and exciting. Lame represents those who are unadventurous and boring.
We're going to run rampant through the bars downtown. Are you game or lame?
από B... 18 Αύγουστος 2006
Δεκ 27
serendipitous success, surprising satisfaction, landing as lightly as a cat, being better than before.

Old pilots say, "Any landing you walk away from is a good landing."
After a divorce that tore me up, I made a good landing.

My boss fired me the week before Christmas, but I made a good landing.

The morning sun is shining and I'm coming in for a good landing.

I felt bad about losing her, but it was a good landing for me.
από Pasahogan 24 Δεκέμβριος 2007
Δεκ 25
the headache, tiredness and sometimes nausea one gets after going to the mall.
I was at the mall for like five hours and when I got home I had a major mall hangover.
από harry's girlfriend 24 Δεκέμβριος 2007
Δεκ 23
The day before Christmas Eve. Since Adam was created before Eve, and the need to be equitable in the holiday season, Christmas Adam creates further anticipation of Christmas Day.
When is your family coming to our place?
On Christmas Adam and leaving New Year's Day.

Christmas Adam is the last chance to prepare for the Christmas Eve party.
από JSR 23 Δεκέμβριος 2005
Δεκ 22
Two women that are very close friends that practically seem like they are lesbians.
When I saw those two chicks hugging I said to myself, "les-bi-friends".
από suckmyduck 26 Ιούλιος 2005
Δεκ 21
The bits of food matter that fly onto your mirror while flossing your teeth.
I need to wash those flojectiles off my bathroom mirror before the Health Department shuts me down.
από Edmond LaRose 5 Σεπτέμβριος 2006
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×