Ιαν 22
A chunk of ice or hard slush, usually dark brown, which is found in the middle of, or alongside, the road in winter, having fallen off a passing car. It builds up like a stalactite behind the wheel from dirty road slush being thrown up there and sticking. Also known in some quarters as a slurd.
Dear Uncle Pete... Weather was a bit warmer today so car boogers were in evidence everywhere on the roads... kids were dodging cars and running out to kick them apart on their way home from school.... p.s. Mom's hemorrhoids are acting up again.
από Cluin 11 Μάιος 2006
Ιαν 21
Also see Bushleague. Adj. 1) Below good standards, not good or incorrect. Pitiful, poor, terrible, awful, bad, sucky,
"That's a bushleague call, ref."

"That kid is real bushleague."
από Better Than You 26 Μάρτιος 2005
Ιαν 20
When a sports team loses on purpose. Usually done at the end of the season to secure a better draft pick for next year.
Guy1: Man, this team sucks.
Guy2: Yeah, but their tanking anyway to get the 1st overall draft pick next year.
από Daze80 2 Φεβρουάριος 2007
Ιαν 19
When each member of a group uses their own car to go to the same destination. Typically, describing the case where the group is together at the start or close enough to share rides.
Three systems administrators working in the same office take three cars to lunch in case someone gets an emergency call and has to leave early. "Want me to drive?" "Nah, we better California Car Pool in case the new servers zonk out."
από David Turnbull 15 Ιανουάριος 2008
Ιαν 18
The act of cuddling, spooning, or snuggling. When two or more people lay down in an intertwined fashion.
Guy: "Aright, so now that i busted my nut, I'm gonna be out."

Lady: "You're not getting out of here without giving me some cuddlingus."
από tazzat 11 Ιανουάριος 2008
Ιαν 17
wdt
Acronym for "who does that?" -- spoken incredulously.
She sneezed and then shook my hand... WDT?
από Rebekah M 4 Ιανουάριος 2008
Ιαν 16
expensive
That sweater is kind of spendy.
από Weeze 31 Ιούλιος 2003

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×