Φεβ 20
Its a slang greeting in New Orleans. When you meet someone in the street they will say that. Then you reply with the key phrase what it is. If you respond wrong, the initiator will know you are not local.
person 1: where y'at?
person 2: what it is.
από Dr. Pighbear 24 Ιούλιος 2004
Φεβ 19
The darkest tint you can have on a car's windows.
Most cars that have it are ridin dirty. So if you have it, cops will give you tickets to harass you.
You know I ride with that Presidential Tint... but I ride clean, busta.
από Afr0Man77 6 Οκτώβριος 2006
Φεβ 18
Happy New Year (Chinese)
Homey, Gong Xi Fa Chai!
από Kirk Thompson 12 Ιανουάριος 2004
Φεβ 17
Attempting to follow up on previous email messages which have gone unanswered.
employee: "Jim isn't responding to my email requests to shut down the Hope Creek nuclear power plant before the East shore of New Jersey is a radioactive wasteland."
boss: "Well, remail him. Maybe he's just busy."
από workinglate 14 Απρίλιος 2005
Φεβ 16
A famous person who has no discernable talent other than being famous.
Paris Hilton is a professional celebrity.
από uwg 24 Σεπτέμβριος 2006
Φεβ 15
1. The inability to gain or maintain an internet connection.
2. The inability to print, email, or get to the internet.
My computer had connectile dysfunction (CD) yesterday, so I couldn't check my email.
από m0 4 Φεβρουάριος 2007
Φεβ 14
The reason so many people are born in November.
I was born in November because my parents celebrated valentine's day.
από youdontsmellbad 3 Σεπτέμβριος 2004

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×