Οκτ 14
1. to call one out on a complete flasehood

2. an expression of distaste or aggrivation

3. to have found something at odds with a generally accepted truth
1. "i am the coolest person in the world"
"i call bullshit"

2. "we've got a 15 page paper due tommarow boyo, and it has to be written entirely in sanskrit"
"i call bullshit"

3. "george w. bush is a great president"
"i call bullshit"
από thought of this years ago 1 Οκτώβριος 2006
Οκτ 13
A car or truck with an altered suspension, such that the car rides low to the ground. May or may not include hydraulics and specialized wheels. See also lowrider.
"...hitting the corners in those low lows girl"
από Brett 17 Φεβρουάριος 2005
Οκτ 12
A hype, energetic, outgoing, wilding out state of mind.
Whenever I hit the bar my mind goes into beast mode.
από gmoney 19 Σεπτέμβριος 2003
Οκτ 11
N. A person who rides on the shoulder of the road

(To road parrot)- when one rides on the shoulder of the road, so to avoid long lines and traffic.
Dude, fuck traffic, time to road parrot!
από Jose b 8 Οκτώβριος 2006
Οκτ 10
To have a one-on-one contest, usually on the basketball court, but sometimes fisticuffs.
"If you think you're so good, let's go ones on the court and I'll school you."
από Sam Kornfield 9 Οκτώβριος 2006
Οκτ 9
to have an embarassing (probably sexual) IM conversation made public
Have you seen Liz today?

No, I think she's hiding out.

What happened?

Somebody posted her cybers with Todd all over campus-- she totally got foleyed.
από pflug 7 Οκτώβριος 2006
Οκτ 8
To pour an alcoholic drink on the ground in tribute, typically to respect a dead or incarcerated friend. The drink symbolizes one which should have been enjoyed by the absent person.
After Jim died, his friends decided to pour one out whenever they drank together, in honor of his memory.

"One for me, and one for my fallen homies," Chris said, as he poured one out.
από RightWhereItsAt 24 Σεπτέμβριος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×