Αυγ 19
A person that may or may not be hot, but is the most attractive person in the set of people you work with so you lust after him/her.
Person 1: So this new girl at your work is she hot?

Person 2: Hell yeah...well I mean she's work hot.
από Smiledriver 25 Σεπτέμβριος 2005
Αυγ 18
Noun. A pun on "Adam's apple," it refers to the large bulge on the trachea when it occurs on a woman. (Note: this may be the sign of a male-to-female transvestite or transsexual, or may simply be the luck of genetics).
"Holy crap! Look at that madam's apple on Ann Coulter!"
από Tha Funkinator 8 Μάρτιος 2005
Αυγ 17
Appealing to both sexes.
Your boyfriend isn't gay, but he thinks Brad Pitt is hot. Why? Because Brad Pitt is bisexy.
από minky 2 Ιούλιος 2005
Αυγ 16
A redneck phrase meaning to go ahead and complete a task. Shows support, encouragement, or respect. Often used in reference to potential sexual encounters.
Lee: I got a paper due tomorrow...
Rawdy: Git Er Done!!

Two guys at a bar see a really hot chick, and one says, "Git Er Done"!
από Dr. Frobious PHD (subculture languages) 6 Φεβρουάριος 2004
Αυγ 15
a close buddy, compadre, smoking and/drinking buddy. a term of endearment between men to reaffirm heterosexuality
hey broham, throw me a cold one.
από Krisana 24 Φεβρουάριος 2004
Αυγ 14
An unintentional, seconds-long nap that you take most often in class or a really boring meeting. So short that usually nobody but you notices.
I caught myself taking a nano nap on that conference call.
από Mica M 4 Απρίλιος 2007
Αυγ 13
lose my number; don't call me; leave me alone.
you've cheated on me, now miss me.
από trina 17 Νοέμβριος 2003
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×