Ιουν 24
The consummation of a relationship via SMS messages.
Matt and Heather have been having textual intercourse for over a month.
από Chauncey Billups 28 Ιούλιος 2005
Ιουν 23
The act of misrepresenting yourself, for the sole purpose of getting laid.
The whole evening was foreploy, the dickhead only wanted to "hit it".
από Dawn 9 Δεκέμβριος 2003
Ιουν 22
When a e-commerce site is so slow that you just can't buy anything from them.
The store committed commercide when it gave me that error message... I just left and bought someplace else.
από William Agush 30 Οκτώβριος 2006
Ιουν 21
Acronym: "Have A Good Summer"
Yearbook: "School year sucked--but HAGS!"
από catholicschoolgirls4life 19 Μάρτιος 2005
Ιουν 20
When you are so inundated with email, both genuine email and spam, that you have to delete everything and start over again.
I am so far behind on email that I am declaring email bankruptcy this year.
από Nick Whitehouse 2 Μάιος 2007
Ιουν 19
like normal rock climbing, buildering takes place in an urban setting on man-made objects such as buildings. usually only practiced by those crazy rock climbers, the point is to spot a very climb-able looking surface and attempt to scale it in sneakers with no other equipment.
"so i was walking around my town today, and the church looked so climbable so i started buildering"
από emma 22 Αύγουστος 2004
Ιουν 18
n. What workaholics are addicted to
Wife: Honey, are you cheating on me?
Husband: No... Why?
Wife: You're always home so late.
Husband: Argh, I know. They must be putting something into the workahol.
Wife: Crystal was right! You ARE a workaholic.
από Matt |2 21 Νοέμβριος 2006
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×