Μαϊ 15
A friend, maybe a best friend, who you get into trouble with and who is somewhat responsible for your actions.
Dude, Kyle is totally my accountabilabuddy. Good lookin out Kyle.
από zak meade 24 Απρίλιος 2007
Μαϊ 14
(Verb). To make a quick and to-the-point phone call that lasts under 30 seconds.
"Let me testosterphone James, it will only take a minute!"
από Jack Davison 30 Απρίλιος 2007
Μαϊ 13
An affectionate term for your mother.
"I was talking on the phone with my moms."
από Mary L 4 Αύγουστος 2005
Μαϊ 12
The distance one can reach without leaving the couch or sofa.
That job is too far; it's not within couching distance.

I can't reach the remote control because it's not in couching distance.
από Ryan 27 Νοέμβριος 2004
Μαϊ 11
A term used by motorcyclists to describe someone driving a four wheeled vehicle.
That cager just cut me off!
από Garrat9 20 Οκτώβριος 2003
Μαϊ 10
A person who wears a bluetooth wireless earpiece everywhere they go to seem trendy and important. Places to spot bluetools include movie theaters, malls, restaurants, gyms, grocery stores and cars.
Bluetool: Heyyy, how are you?

Megan: I'm great, and yourself?

Bluetool: Oh, sorry Megan. I wasn't talking to you, I'm on a call. Bluetooth.
από Orchard 1 Αύγουστος 2006
Μαϊ 9
A phrase used to express one persons endorsement of anothers general style. Is also commonly used to show happiness at a persons actions.

Extra emphasis is placed on the phrase when it is accompanied by a friendly point and wink at the recipient.

The correct response is I like your moves.
Man A: 'Can you lift that box? It's too heavy for me'

Man B: 'Certainly'

Man A: 'I like your style'
από Thomas Gorman 14 Μάιος 2005
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×