Μαϊ 17
The characteristics of a neo hippy.
Dude, Jane stopped showering and she's not wearing shoes. I think she went all crunchy on our asses.
από Nina 28 Ιούλιος 2003
Μαϊ 16
Making a brief appearance at a party or social function for political purposes.

Involves giving "dap" (fist-pound greeting) to the host and other notables, then "dipping" (leaving) shortly thereafter. Sometimes used to describe an event that is not enjoyable and would not be worth attending were it not for the political motive.
Matt: Are we going to Jon's party?

Darryl: Yeah, but I don't want to stay long, so let's make it a dap and dip.
από Darrell Johnson 1 Μάιος 2007
Μαϊ 15
A friend, maybe a best friend, who you get into trouble with and who is somewhat responsible for your actions.
Dude, Kyle is totally my accountabilabuddy. Good lookin out Kyle.
από zak meade 24 Απρίλιος 2007
Μαϊ 14
(Verb). To make a quick and to-the-point phone call that lasts under 30 seconds.
"Let me testosterphone James, it will only take a minute!"
από Jack Davison 30 Απρίλιος 2007
Μαϊ 13
An affectionate term for your mother.
"I was talking on the phone with my moms."
από Mary L 4 Αύγουστος 2005
Μαϊ 12
The distance one can reach without leaving the couch or sofa.
That job is too far; it's not within couching distance.

I can't reach the remote control because it's not in couching distance.
από Ryan 27 Νοέμβριος 2004
Μαϊ 11
A term used by motorcyclists to describe someone driving a four wheeled vehicle.
That cager just cut me off!
από Garrat9 20 Οκτώβριος 2003
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×