Φεβ 22
Meal purchased by the company, often pizza, and delivered for employees who bosses require them to attend a meeting or work over their lunch hour.
"I was planning on running some errands over my lunch hour, but the VP is keeping us in a meeting. At least he ordered us hostage lunch."
από Cale Dempster 15 Φεβρουάριος 2007
Φεβ 21
A term used in New Orleans to refer to the plastic cups given by bars to their patrons so that they might take drinks off of the premises, as in to-go drinks or at closing time.
"It's closing time, guys. Want your beer in a go-cup?"
από eViL pOp TaRt 10 Φεβρουάριος 2006
Φεβ 20
Its a slang greeting in New Orleans. When you meet someone in the street they will say that. Then you reply with the key phrase what it is. If you respond wrong, the initiator will know you are not local.
person 1: where y'at?
person 2: what it is.
από Dr. Pighbear 24 Ιούλιος 2004
Φεβ 19
The darkest tint you can have on a car's windows.
Most cars that have it are ridin dirty. So if you have it, cops will give you tickets to harass you.
You know I ride with that Presidential Tint... but I ride clean, busta.
από Afr0Man77 6 Οκτώβριος 2006
Φεβ 18
Happy New Year (Chinese)
Homey, Gong Xi Fa Chai!
από Kirk Thompson 12 Ιανουάριος 2004
Φεβ 17
Attempting to follow up on previous email messages which have gone unanswered.
employee: "Jim isn't responding to my email requests to shut down the Hope Creek nuclear power plant before the East shore of New Jersey is a radioactive wasteland."
boss: "Well, remail him. Maybe he's just busy."
από workinglate 14 Απρίλιος 2005
Φεβ 16
A famous person who has no discernable talent other than being famous.
Paris Hilton is a professional celebrity.
από uwg 24 Σεπτέμβριος 2006
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×