Ιουν 22
When a e-commerce site is so slow that you just can't buy anything from them.
The store committed commercide when it gave me that error message... I just left and bought someplace else.
από William Agush 30 Οκτώβριος 2006
Ιουν 21
Acronym: "Have A Good Summer"
Yearbook: "School year sucked--but HAGS!"
από catholicschoolgirls4life 19 Μάρτιος 2005
Ιουν 20
When you are so inundated with email, both genuine email and spam, that you have to delete everything and start over again.
I am so far behind on email that I am declaring email bankruptcy this year.
από Nick Whitehouse 2 Μάιος 2007
Ιουν 19
like normal rock climbing, buildering takes place in an urban setting on man-made objects such as buildings. usually only practiced by those crazy rock climbers, the point is to spot a very climb-able looking surface and attempt to scale it in sneakers with no other equipment.
"so i was walking around my town today, and the church looked so climbable so i started buildering"
από emma 22 Αύγουστος 2004
Ιουν 18
n. What workaholics are addicted to
Wife: Honey, are you cheating on me?
Husband: No... Why?
Wife: You're always home so late.
Husband: Argh, I know. They must be putting something into the workahol.
Wife: Crystal was right! You ARE a workaholic.
από Matt |2 21 Νοέμβριος 2006
Ιουν 17
The pimp-meister, the king of the streetwalkers, possessor of the blingest of bling-bling. The mac daddy is the man who means everything (and the only man who really means anything) to his ladies of the night.
"Oh baby - you ma mac daddy!"
από hux 22 Μάιος 2003
Ιουν 16
The post-drunken, post-tipsy state at which the removal of clothing begins.
Brian: Jen, where's your shirt?
Jen: I don't know; last night I got a little stripsy...
από UMDgatemaster 24 Απρίλιος 2007
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×