Ιαν 13
The act of flirting to convince an unsuspecting person to attend your church
Person 1: How did you get him to come to church?
Person 2: I just had to flirt to convert.
από K-Dizzile 22 Ιανουάριος 2008
Ιαν 12
A Chinese saying which refers to a person having a limited passion or a passion that doesn't last long toward something/someone that he/she liked/loved/had passion about.
A: I would like to learn piano therefore I will need to buy one.
B: Oh, I suggest that you think carefully before you buy one as you are always a '3-minute passion' person.
από Chocolate_Sugar 11 Απρίλιος 2014
Ιαν 11
An apology is stated but it is combined with a verbal punch so that the recipient is left unsure about the actual sincerity of the apology.
I'm still pissed about it so I gave a punchpology rather than an apology.

She said "Sorry, bitch face." I think I just got a punchpology.
από K.Slice 2 Ιανουάριος 2015
Ιαν 10
To mess up extremely past the point of no return.
Man: *doing his woman* Oh! Mary!
Woman: MARY!? WHO'S MARY!
Man: Shit.....
Woman: Oh You done fucked up now!!
από EonLover380 2 Ιανουάριος 2015
Ιαν 9
TBH spelled out
To Be Honest ur really really pretty and ummmm.... I think in fourth grade I said hi to u once
από BigBLittleD 2 Ιανουάριος 2015
Ιαν 8
An addiction to cocaine.
Andy: What's wrong with Danny?
Matt: He has white line fever.
από AskingAndria 2 Ιανουάριος 2015
Ιαν 7
When you sleep in your boxers and in the middle of the night your woodie works its way through the little hole in your chonies.
Andrew: Man I was really threading the needle last night when I woke up to this weird dream about the Cowboys.
Jessie: Damn, my rod got stuck and my undies gave my pee hole a wedgie. Woke me up out of a great sleep.

Andrew: I thought I heard you wailing "oh no!" last night.
από JaySteeze 2 Ιανουάριος 2015

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×