Ψάξε όποια λέξη θες, όπως basic bitch:

aceg σε acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminyl- phenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyl- aspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinyl- threonylserylserylleucylglycylasparaginylglutamin