(To take) a shit. A shit.
Hold on I have to take a duty.
από Nick 24 Αύγουστος 2003
Used in military terminology to describe the mandatory task of providing security or lookout for anything from an ammunition arsenal to an empty barracks. Can last for a few hrs or 24 hrs. Usually given at the worst possible times and weekends to remind you of why you ever joined the military.
Marine: Woot woot!!! It's Christmas, time to go home!!!

1stSgt: Oh fuck no! You have duty Christmas day, don't bother going home.

Marine:FML.
από jmusmc85 6 Ιούνιος 2010
the funniest word known to mankind
seriously just say it a few times and its hilarious
me and rob were cracking up all day about duties

Rob: Lucas have you performed your duties??
από JahLove 28 Οκτώβριος 2008
A word commonly laughed at by people no matter how mature you are.

It is normally laughed at as people use the word duty as slang for feces.
Person 1: IT IS YOUR DUTY!

Person 2: Hahaha......... duty.
από domki366 6 Ιανουάριος 2013
Trash. Ugly. Anything nasty.
My hair looks like duty today,
από JWMW.xo 24 Απρίλιος 2009
Diarrhea of the comical kind (which is all diarrhea).
Ahahah. Duty. Ahahah. Diarrhea.
από Didda Tinkle 24 Μάιος 2004
The Honor in which a person takes upon him or herself to serve his God or country.
He was not hesitant do his duty in church today.
In the Navy I was proud to do my duty.
από DrewPdrawers 24 Ιούλιος 2011

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×