Top Definition
The biggest and most active Greek metal forum.
Dragonlord said:

"Å×Ù ÔÏ ÌÅÃÁËÕÔÅÑÏ ÅËËÇÍÉÊÏ ÌÅÔÁË ÖÏÑÏÕÌ,ÈÅ ÍÁ ÌÏÕ ÔÏÍ ÃËÅÉØÅÉÓ?"
από Phoebus 5 Ιούνιος 2004
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×