a cat's purr
my cat has a loud motor
από Kelley 20 Μάρτιος 2004
Top Definition
1) To move quickly. Short for haul ass
"Dude, we better motor if we're going to catch Metallica."
από Eric Oliver 30 Ιούλιος 2003
1. An engine.

2. British slang for "automobile".

3. Slang for motorcycle, usually in reference to police motorcycles.
1. Damn it, my motor's shot again!

2. Oi! That wanker just nicked my motor!

3. After passing the test, Jim was assigned to the police department's motor unit.
από swat1975 24 Σεπτέμβριος 2009
To leave the immediate vicinity.
Dude, this place sucks - let's motor.
από Eric Oliver 30 Ιούλιος 2003
An over-used catch phrase of basketball commentators
The kid's only 6'8" or 6'9" but he's got a great motor
από Potterman 7 Μάρτιος 2009
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×